+7(918)1322243
vivteme@yandex.ru 

 

2016

13.03.2016 . 

   ! ! , . , .… !!! , !   , !!!   ( 5), ,  , , , *( ), , !!!
... !!!

… 

                   =>>>>>

                     =)

                       =>>>>>

                         =>>>>>

                =>>>>>

                      =>>>>>

                     =>>>>>

                =>>>>>

                     =>>>>> 

                   =>>>>>

                  =>>>>>

                      =>>>>>

                      =>>>>>

                     =>>>>> 

                      =>>>>>

                          =>>>>>

                    =>>>>>

                       =>>>>>

                         =>>>>>

                       =>>>>>

                       =>>>>>

                      =>>>>>

                    =>>>>>

    , , , !!!!!

            - =) 

                    , ! 

                   =)

                      =>>>>>

                 =>>>>>

                      ...

                      , ...

                      , , !

                    =>>>>>

                      =>>>>>

                    !!! !!!

                      =>>>>>

                    =>>>>>

                        =>>>>>

                     =>>>>>

                       =>>>>>

                       =>>>>>

                     =>>>>>

                     =>>>>>

                    =>>>>>

            ,   ! 
      ! =)
  ( , ) ! !